Hình của Phạm Mậu Tài

Phạm Mậu Tài

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:

Công ty:
Quỹ Phát triển Nông thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh

Địa chỉ: TK3, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Điện thoại:
Sửa thông tin